این یک بیت هیپ هاپ هست که خودم ساختم و برای تست گذاشتم.